Regulamin:


I. Definicje w regulaminie:

Serwis Wystawki.pl - darmowy internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony przez operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń;

Administratorzy - osoby prowadzące serwis ogłoszeniowy Wystawki.pl;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania na podstawie obowiązującego Regulaminu serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl;

Regulamin – regulamin serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl;


II. Postanowienia wstępne:

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez internetowy serwis ogłoszeniowy Wystawki.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w tym serwisie.


III. Warunki techniczne:

Dla korzystania z usługi konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:

• dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

• aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;

• posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

• prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny;

• prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTM powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW);

• włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Javascript;


IV. Zamieszczanie ogłoszeń:

1. Ogłoszenia w serwisie ogłoszeniowym Wystawki.pl są bezpłatne.

2. Wyróżnienia ogłoszeń w postaci ramki w serwisie ogłoszeniowym Wystawki.pl są bezpłatne.

3. Użytkownik wystawiając ogłoszenie może korzystając z pięciu typów ogłoszeń: sprzedać, kupić, wynająć, oddać, zamienić towar lub usługę.

4. Ogłoszenia w serwisie mogą być wystawiane przez Użytkowników w trzech terminach: 7, 15 i 30 dni. Po upływie w/w terminów ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte.

5. Zamieszczenie Ogłoszenia w serwisie Wystawki.pl wymaga:

• wypełnienia pól oznaczonych, jako obowiązkowe w formularzu dostępnym na stronie „+DODAJ OGŁOSZENIE” oraz akceptacji Regulaminu serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl;

• emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpocznie się niezwłocznie po jego aktywacji;

• za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu;

• ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłącznie w języku polskim;

• informacje w ogłoszeniach powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.


V. Dopuszczalna treść ogłoszeń:

Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w serwisie Wystawki.pl nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

1. Przy wyborze treści i formy ogłoszenia zalecamy Użytkownikom kierować się poniższymi regułami:

a. tytuł ogłoszenia:

- powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi;

- nie może zawierać adresów www;

- nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów;

b. opis ogłoszenia:

- może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu;

- nie może zawierać treści reklamowych;

- nie może zawierać samego adresu www;

- powinien być, jak najbardziej szczegółowy;

- powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi;

- musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane;

c. zdjęcia:

- muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę;

- nie mogą zawierać adresów www;

- z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych, wizytówek.


VI. Przedmioty zabronione:

Zabronione jest redagowanie ogłoszeń i wystawianie przedmiotów o tematyce:

1. Pornograficznej;

2. Erotycznej;

3. Rasistowskiej;

4. Treści ogłoszenia naruszające dobra osobiste osób trzecich;

5. Ogłoszenia w tym adresy i linki do stron www które nakłaniają do prowadzenia działań łamiących przepisy prawa lub dobre obyczaje;

6. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy);

7. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania, jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

8. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. karbid, fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

9.  Towary pochodzące z kradzieży i przemytu;

10. Wyroby akcyzowe i bez akcyzy RP w tym np: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz tytoń nieprzetworzony;

11. Towary podrobione (pirackie) naruszające prawo własności intelektualnej, dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe);

12. Produkty lecznicze przepisywane przez lekarza na receptę lekarską za wyjątkiem suplementów diety, witamin, leków ziołowych lub homeopatycznych;

13. Organy ludzkie lub zwierzęce;

14. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES);

15. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży zwierząt powinny zawierać informacje w postaci rodowodu lub metryki na podstawie których możliwe jest zidentyfikowanie hodowli (oddział i nazwa hodowli), organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym razie w przypadku braku pełnych informacji dot. sprzedaży zwierząt, serwis ogłoszeniowy Wystawki.pl może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu;

16. Ważne udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane, jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych;

z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

17. Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

18. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

19. Oprogramowania i urządzenia hakreskie, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

20. Oprogramowania i urządzenia hakreskie służące od usuwania blokad i haseł z komputerów, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

21. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości (spam) do użytkowników usług internetowych bez ich wiedzy i zgody;

22. Oprogramowanie i usługi związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium);

23. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania;

24. Dane osobowe lub listy adresów e-mail oraz adresy komunikatorów internetowych osób które nie wyraziły na to zgody;

25. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne oraz usługi związane z pisaniem takich prac;

26. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

27. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;

28. Finansowej: systemy inwestycji giełdowych, ogłoszenia dot. piramid finansowych i hazardu;

29. Narzędzia rybackie i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

30. Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu;

31. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano;

32. Bilety na mecze piłki nożnej.


VII. Zastrzeżenia:

1. Administratorzy serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl nie biorą odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

2. Administratorzy serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl zastrzegają sobie prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń.

3. Administratorzy serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.

4. Administratorzy serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego www.wystawki.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

5. Administratorzy serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl zastrzegają sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Administratorzy serwisu ogłoszeniowego Wystawki.pl zastrzegają sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla administratora strony.

7. Serwis ogłoszeniowy Wystawki.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.

8. Dane kontaktowe Użytkowników serwisu Wystawki.pl służą wyłącznie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucji jest zabronione, chyba, że osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na korzystanie z dotyczących jej danych.

9. Na żądanie uprawnionych organów, serwis Wystawki.pl udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


VIII. Informacje końcowe:

1.Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1.05.2014r.

2.Serwis ogłoszeniowy Wystawki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.